ALGEMENE VOORWAARDEN FLOWERING

1. Algemeen

1.1 “Flowering” is de eenmanszaak van mevr. Amanda Samaey, gevestigd te 8310 Brugge, Rapaertstraat 20E, met ondernemingsnummer 0588.903.034. Flowering verleent de volgende diensten (gezamenlijk genoemd: “Diensten” of “Dienstverlening”):

  • Kundalini yoga en Lu Jong,
  • klanksessies met de gong,
  • meditaties
  • massages,
  • retreats die voor een of meerdere dagen, weken of weekends kunnen duren, afhankelijk van het programma (hierna: “Retreats”),
  • verhuur van Healy-toestellen (hierna: “Huur”).

Een Dienst kan hetzij op eenmalige basis gebeuren, hetzij in de vorm van een afgesproken lessenreeks of trajectbegeleiding (hierna: “Lessenreeks” of “Lessen”). Bovendien kan een Dienst op individuele basis worden verleend dan wel in groep.

1.2 Iedere overeenkomst (hierna: “Overeenkomst”) tussen Flowering en de klant (hierna: “Klant”) die wenst beroep te doen op de Diensten worden beheerst door deze algemene voorwaarden, versie 9 april 2020 (hierna: “Algemene Voorwaarden”) en eventuele bijzondere voorwaarden die de Overeenkomst nader omschrijven (hierna: “Bijzondere Voorwaarden”) en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden.

1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen Overeenkomsten, dan wel deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Flowering uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2. Inschrijving

2.1 De Klant die wenst beroep te doen op een of meerdere Diensten dient hiervoor in te schrijven per e-mail naar amanda@flowering.be. Pas na schriftelijke bevestiging door Flowering komt de Overeenkomst tot stand.

2.2 Behoudens andersluidende afspraken in de Bijzondere Voorwaarden, is de Klant gehouden om de helft van de totale prijs van de gewenste Diensten te betalen aan Flowering voorafgaand aan de aanvang van de Dienstverlening en dit ten titel van inschrijvingsgeld. Pas bij betaling door de Klant van het inschrijvingsgeld uiterlijk zeven kalenderdagen voor de aanvang van de Dienstverlening, is de deelname definitief en kan de Klant de Dienstverlening bijwonen.

2.3 Indien de Klant afziet van deelneming aan de Dienstverlening, vindt er geen restitutie plaats van het inschrijvingsgeld.

3. Betaling - ontbinding

3.1 Het resterende bedrag na aftrek van het inschrijvingsgeld overeenkomstig Artikel 2, wordt gefactureerd na de uitvoering van de Diensten. De Klant verbindt zich ertoe de facturen van Flowering binnen de 14 kalenderdagen volgend op de factuurdatum te betalen en dit op de zetel van Flowering.

3.2 Ingeval van laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, heeft Flowering van rechtswege recht op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 50,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest aan de interestvoet conform de wet betalingsachterstand handelstransacties.

3.3 Ingeval van laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, is Flowering gerechtigd de verdere levering van de Diensten op te schorten.

3.4 Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.

3.5 De Klant erkent dat volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding geven tot een ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel, tenzij Flowering schriftelijk afstand doet van deze verbreking en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft, waartoe Flowering het recht heeft:

  • Niet-betaling door de Klant van uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde voorschot of restsaldo binnen de 14 kalenderdagen na ingebrekestelling door Flowering;
  • Kennelijke insolvabiliteit van de Klant (faillissement, ontbinding, collectieve schuldenregeling, …)
  • Een inbreuk op de bepalingen van de Overeenkomst waarin de sanctie van ontbinding uitdrukkelijk werd voorzien;
  • Weigering om de Diensten af te nemen.

4. Uitvoering van de Diensten, feestdagen, vakantie en annulatie

4.1 Flowering verbindt zich de Overeenkomst naar best weten en kunnen uit te voeren (inspanningsverbintenis), doch Flowering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Klant beoogde doel en verbindt zich tot geen enkele resultaatsverbintenis.

4.2 Indien Flowering door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien (bv. ongeval of ziekte van de lesgeefster/begeleidster van Flowering; sluiting door overheidsmaatregel), is Flowering gerechtigd om naar haar keuze:

hetzij zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen; in dat geval betaalt Flowering de reeds door de Klant betaalde bedragen terug;

hetzij de Dienst op een ander moment in te plannen in overleg met de Klant; voor een Dienst die de individuele begeleiding van de Klant behelst, wordt in principe steeds een ander tijdstip vastgelegd.

4.3 Indien voor een geplande Dienst (bv. een Retreat) te weinig Klanten zijn ingeschreven, heeft Flowering het recht om zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Dienst te annuleren en dus de Overeenkomst met de Klanten te beëindigen. In dat geval betaalt Flowering de reeds door de Klant betaalde bedragen terug.

4.4 Indien de Klant door langdurige ziekte (minstens een maand) of zwangerschap dewelke zich manifesteerde na het sluiten van de Overeenkomst, de Dienst niet meer kan volgen zal de Klant een doktersattest voorleggen. De gemiste Diensten kunnen hetzij op een ander moment worden ingehaald in overleg met Flowering, hetzij kan de Klant opteren om de geplande Diensten te annuleren, in welk geval zowel het inschrijvingsgeld verworven blijft door Flowering en onverminderd het recht van Flowering om de reeds uitgevoerde Diensten alsnog te factureren.

4.5 De annulatie door de Klant van een Dienst, dient uiterlijk 48 uur voor de aanvang hiervan worden meegedeeld per e-mail aan Flowering. Zo niet is de Klant, bovenop het eventueel betaalde inschrijvingsgeld, alleszins 50% verschuldigd van het bedrag dat Flowering gewoonlijks voor een consult aanrekent. Indien het totaal te factureren bedrag voor uitgevoerde Diensten hoger is dan het voorgaande, mag Flowering de werkelijk verleende Diensten factureren.

4.6 In afwijking van Artikel 4.5, maar onverminderd het bepaalde in Artikel 4.4, is de Klant ingeval van zijn annulering van een Lessenreeks, het volledige bedrag van de Lessenreeks verschuldigd zonder enig recht op terugbetaling.

4.7 In afwijking van Artikel 4.5, maar onverminderd het bepaalde in Artikel 4.4, geldt bij de annulatie door de Klant van een Retreat van een weekend of een volledige week, de volgende regeling:

Indien de annulatie ter kennis wordt gegeven per e-mail meer dan twee maand vooraleer de Retreat plaatsvindt, zal Flowering de reeds betaalde bedragen terugbetalen, met uitzondering van een administratieve kost van 15 euro (excl. btw).

Indien de annulatie ter kennis wordt gegeven per e-mail binnen de twee maanden vooraleer de Retreat plaatsvindt, heeft de Klant geen recht op terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.

5. Eigen risico en aansprakelijkheid

5.1. Het deelnemen aan de Dienstverlening of het aangaan van de Huur van een Healy-toestel is geheel voor eigen risico van de Klant. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de Klant geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. Flowering kan het verlenen van de Diensten weigeren ingeval van twijfel over de gezondheidstoestand van de Klant (bv. ziekte, letsels, zwangerschap, enz.), zonder dat dit als contractbreuk kan gezien worden lastens Flowering.

5.2 Flowering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade ingevolge de Diensten indien de Klant heeft nagelaten om Flowering in te lichten van zijn eventuele gezondheidsproblemen, zwangerschap of andere risico’s.

5.3 Flowering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de Klant in het kader van de Diensten.

5.4 Flowering is niet aansprakelijk voor verduistering, diefstal van of schade (zowel direct als indirect) aan eigendommen van de Klant.

5.5 Schade die door de Klant al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Flowering dienen integraal te worden vergoed.

5.6 Onverminderd het voorgaande, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Flowering voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het aan de Klant gefactureerde bedrag gedurende het jaar voor het schadegeval.

6. Wijzigingen lesrooster, prijzen

6.1 De data waarop de Diensten worden verleend, worden voor het inschrijven duidelijk meegedeeld hetzij via de website van Flowering, hetzij in de Bijzondere Voorwaarden (bv. per e-mail) en, voor zover mogelijk, worden deze data in samenspraak met de Klant vastgelegd.

6.2 Flowering behoudt zicht het recht voor om de prijzen van haar Diensten aan te passen. Deze worden gecommuniceerd via de website van Flowering en/of per e-mail of nieuwsbrief. Flowering zal de prijzen van een reeds gesloten Overeenkomst niet aanpassen.

6.3 Flowering behoudt zich het recht voor om de planning van de Diensten voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen. Voor Retreats wordt de dagindeling en programma via e-mail bezorgd. Flowering behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de dagindeling organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail, website of nieuwsbrieven.

7. Huur van een Healy-toestel

7.1 De Klant kan een Healy-toestel huren aan Flowering onder voorwaarde dat de Klant reeds begeleid wordt in het kader van een Overeenkomst, of gelijktijdig met de Huur zal begeleid worden door Flowering.

7.2 Behoudens andersluidende afspraken geschiedt de Huur tegen een huurprijs van 20 euro (excl. btw) per dag, tenzij de Huur voor meer dan drie kalenderdagen wordt aangegaan, in welk geval de huurprijs 15 euro (excl. btw) per dag bedraagt. De Huur kan maximaal voor zeven kalenderdagen gesloten worden, behoudens andersluidende afspraken.

7.3 De Klant zal bovendien een bij Overeenkomst bepaalde waarborg storten aan Flowering, dewelke teruggestort wordt nadat het Healy-toestel is terugbezorgd aan Flowering in dezelfde staat waarop de Klant het Healy-toestel heeft ontvangen bij de aanvang van de Huur.

7.4 De Klant verbindt zich ertoe het Healy-toestel enkel te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het Healy-toestel dient, met name:

behandeling van chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn en migraine

ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en daarmee verbonden slaapstoornissen

Indien Flowering bijzondere instructies heeft opgelegd met betrekking tot het gebruik van het Healy-toestel, hetzij mondeling, hetzij in eventuele Bijzondere Voorwaarden (bv. per e-mail), hetzij op haar website of op eender welke wijze, verbindt de Klant zich ertoe het Healy-toestel enkel te gebruiken conform deze instructies.

7.5 Indien het Healy-toestel op het einde van de Huur niet in dezelfde staat als bij de intrede van de Huur wordt terugbezorgd aan Flowering, of als blijkt dat het Healy-toestel niet conform Artikel 7.4 werd gebruikt, blijft de huurwaarborg integraal verworven door Flowering, en dit onverminderd het recht van Flowering om de ontbinding van de Huur te vorderen en/of de werkelijke schade integraal in te vorderen van de Klant.

7.6 Bij niet-teruggave of laattijdige teruggave van het Healy-toestel, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vergoeding van 30 euro (excl. btw) per dag verschuldigd vanaf de dag na het verstrijken van de Huur en dit onverminderd het recht van Flowering om de ontbinding van de Huur en schadevergoeding te vorderen.

8. Varia

8.1 De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van de Algemene Voorwaarden of Bijzondere Voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of Bijzondere Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door de Partijen, die daarover naar best vermogen en te goeder trouw zullen onderhandelen, vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.

8.2 Op alle door Flowering gesloten Overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd.

Meer weten over mijn flowering tools?

Ja, ik heb interesse!